11/10/2020 matank 0 Comments

תיק נוסף הגיע לקו הסיום בתוצאה מדהימה שחובות בסך של 223,504 ₪ הוסדרו בסך כולל של 48,000 ₪ בלבד בתשלומים חודשיים של 1,200 ₪.

11/10/2020 matank 0 Comments

תספורת חוב? לא רק לטייקונים!

והפעם, חוב לבנק בסך של 118,799 ש"ח לזוג לקוחות המשרד, הוסדר בסך של 20,000 ש"ח בלבד! תספורת של כ- 83% אחוזים מהחוב!